Ενότητες και Κατηγορίες Βράβευσης

Πυλώνας 1. Βραβεία σε Επιχειρήσεις για Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs

Αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους τους κλάδους, που έχουν αξιοποιήσει με επιτυχία πληροφοριακά συστήματα ή έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς των εφαρμογών, υποδομών, υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως χρήστες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης / διοίκησης των ICTs που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους.
Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συμμετοχές που αποτελούνται από προμηθευτές – πελάτες

1.1. Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές

1.1.1. ERP Συστήματά
1.1.2. CRM Συστήματά, Ψηφιακό Μάρκετιγκ και Πωλήσεις
1.1.3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ψηφιακή Κάρτα
1.1.4. Διαχείριση Εγγράφων και Ροής Εργασιών
1.1.5. Production & Operations Management (POM)
1.1.6. Ψηφιακές Συναλλαγές (B2B, B2C)
1.1.7. Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων
1.1.8. Διαχείριση Προμηθειών
1.1.9. Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας
1.1.10 Άλλο*

1.2. Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές

1.2.1. Τράπεζες / Ασφαλιστικές Εταιρείες / Fintech
1.2.2. Λιανεμπόριο
1.2.3. Μεταποίηση / Βιομηχανία / Logistics
1.2.4. Τουρισμός / Πολιτισμός
1.2.5. Υγεία
1.2.6. Gaming
1.2.7. Τηλεπικοινωνίες
1.2.8. Ναυτιλία
1.2.9. Ενέργεια
1.2.10. Άλλος Κλάδος

1.3. Νέες Τεχνολογικές Τάσεις σε Εφαρμογές & Υπηρεσίες

1.3.1. Τεχνητή Νοημοσύνη
1.3.2. Big Data
1.3.3. Mobile
1.3.4. Cloud Computing / Services
1.3.5. Internet of Things & 5G Εφαρμογές
1.3.6. Άλλο*

Πυλώνας 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αφορά επιχειρήσεις χρήστες των ICT από όλους τους κλάδους, που συνδυάζουν οργανωμένα την στρατηγική αξιοποίηση των ICTs και εφαρμογών τους, την αναγκαία επιχειρηματική στρατηγική, την οργανωσιακή αναβάθμιση της πληροφορικής και τις άριστες/επίκαιρες τεχνολογικές υποδομές, με αποτέλεσμα να προκύπτει ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός στις διάφορες εκφάνσεις του (διαδικασίες, εμπειρία πελατών, επιχειρηματικό μοντέλο και υπηρεσίες/προϊόντα).

2.1. Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός

2.1.1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
2.1.2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εμπειρίας Πελατών
2.1.3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου
2.1.4. Νέα Καινοτόμος Ψηφιακή Υπηρεσία
2.1.5. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω των ICT
2.1.6. Άλλο*

2.2. Αναβαθμισμένη Οργανωσιακή Ψηφιακή Ετοιμότητα και Στρατηγική

2.2.1. Ολοκλήρωση Επιχειρηματικής Στρατηγικής και ICT Στρατηγικής
2.2.2. Νέες Τεχνικές Ανάπτυξης Συστημάτων και Δομές Καινοτομίας
2.2.3. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εργαζομένων
2.2.4. Άλλο*

2.3. Αριστεία Ψηφιακών Τεχνολογικών Υποδομών

2.3.1. Υποδομές Data Center
2.3.2. IT Security / Cyber Security, Risk Management & Compliance
2.3.3. Network & Communications
2.3.4. Ενοποίηση Συστημάτων
2.3.5. Continuous Business Improvement
2.3.6. Cloud Migration
2.3.7. Άλλο*

Πυλώνας 3. Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αφορά έργα Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα άλλα και πρωτοβουλίες και πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ψηφιακής Στρατηγικής της κεντρικής και αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης που έχουν στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής των πολιτών και την καλυτέρευση των λειτουργιών των δημοσίων οργανισμών. Αφορά επίσης, κοινές συμμετοχές από προμηθευτές μαζί με δημόσιους οργανισμούς.

3.1. Κεντρική Δημόσια Διοίκηση
3.2. Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα
3.3. Δήμοι / Περιφέρειες / Smart Cities
3.4. Ψηφιακές Υπηρεσίες και Συναλλαγές με το Δημόσιο
3.5. Άλλο*

Πυλώνας 4. Αριστεία & Βέλτιστες Πρακτικές των ICT Εταιρειών

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την αριστεία των εταιρειών λογισμικού που προσφέρουν generic λύσεις / πακέτα με σημαντική διείσδυση στις εταιρείες – χρήστες. Η αξιοποίηση τους προσφέρει ουσιαστικά οφέλη που καλύπτουν αποδεδειγμένα τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου.

4.1. Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων Λογισμικού

4.1.1. Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους
4.1.2. ICT λύσεις για επαγγελματίες / μικρομεσαίες επιχειρήσεις
4.1.3. Πακέτα Λογισμικού ERP/CRM/HR/Παραγωγή/Logistics
4.1.4. Εφαρμογές για/μέσω Big Data/Τεχνητή Νοημοσύνη / IoT
4.1.5. Εφαρμογές / Υπηρεσίες για τη Δημόσια Διοίκηση
4.1.6. Άλλο*

4.2. Προμηθευτές ICT Υποδομών /Υπηρεσιών

4.2.1. Προμηθευτής Τεχνολογιών & Λογισμικού
4.2.2. Προμηθευτής Υπηρεσιών SaaS/PaaS/IaaS/DaaS
4.2.3. Τεχνική Υποστήριξη / Εκπαίδευση / Πιστοποίηση
4.2.4. Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Cyber Security
4.2.5. Άλλο*

4.3. Στρατηγική & Ανάπτυξη των ICT Εταιριών

4.3.1. Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας
4.3.2. Σημαντική Ανάπτυξη (Επενδύσεις, Εξαγορές, Διεθνής Επέκταση)
4.3.3. Στρατηγική ESG και ΕΚΕ
4.3.4. Καινοτόμος Τεχνολογική Startup
4.3.5. Άλλο*

* Σε αυτήν την κατηγορία υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Other” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες. Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία

Digitalized Company of the Year
Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες – τελικούς χρήστες τεχνολογιών, ανεξαρτήτως κλάδου (εξαιρούνται οι εταιρείες του κλάδου κλάδου ΤΠΕ) που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους , όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο.

ICT Company of the Year
Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο

Software Company of the Year
Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο.

ICT Consultant of the Year
Το βραβείο απονέμεται στις εταιρίες παροχης συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο.

Platinum Βραβείο / Έργο με την Κορυφαία Βαθμολογία της Χρονιάς
Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία που θα λάβει την κορυφαία βαθμολογία από την επιτροπή αξιολόγησης, στο σύνολο όλων των έργων που θα υποβληθούν.

Διακρίσεις

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όταν υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όταν οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία.

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες, πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Σημ.: Η διοργανώτρια εταιρεία, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ενοποιήσει/συγχωνεύσει κατηγορίες μέσα στην ίδια ενότητα, εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία.